GDPR

ENGLISH VERSION AT THE BOTTOM.
GDPR is concluded also in the English language and are governed by Czech law.

I. 
Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je ForestHunt s.r.o. IČ 17627559 se sídlem Bělehradská 858/23, 120 00 Praha (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Bělehradská 858/23, 120 00 Praha

Email: info@wotshop.eu

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

 2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména formou sofistikovaného šifrování

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 05.04.2022.

 

ENGLISH TRANSLATION

I. Basic Provisions

1.The controller of personal data pursuant to Article 4, point 7 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter: "GDPR") is ForestHunt s.r.o., ID No. 17627559, with registered office at Bělehradská 858/23, 120 00 Praha (hereinafter: "Controller").

2. The contact details of the controller are

Address: Bělehradská 858/23, 120 00 Praha

Email: info@wotshop.eu

3. Personal data means any information about an identified or identifiable natural person; an identifiable natural person is a natural person who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to a specific identifier, such as a name, identification number, location data, network identifier or to one or more specific elements of the physical, physiological, genetic, psychological, economic, cultural or social identity of that natural person.

4. The controller has not appointed a data protection officer.

II. Sources and categories of personal data processed

1. The controller processes personal data that you have provided to the controller or personal data that the controller has obtained as a result of the fulfilment of your order.

2. The controller processes your identification and contact data and data necessary for the performance of the contract.

III. Lawful basis and purpose of the processing of personal data

1. The lawful reason for processing personal data is

 • performance of the contract between you and the controller pursuant to Article 6(1)(b) GDPR,
 • the legitimate interest of the controller in providing direct marketing (in particular for sending commercial communications and newsletters) pursuant to Article 6(1)(f) GDPR,
 • your consent to processing for the purpose of providing direct marketing (in particular for sending commercial communications and newsletters) pursuant to Article 6(1)(a) GDPR in conjunction with Section 7(2) of Act No. 480/2004 Coll., on certain information society services, in the absence of an order for goods or services.

 2. The purpose of the processing of personal data is

 • to process your order and to exercise the rights and obligations arising from the contractual relationship between you and the controller; when placing an order, personal data is required that is necessary for the successful processing of the order (name and address, contact), the provision of personal data is a necessary requirement for the conclusion and performance of the contract, without the provision of personal data it is not possible to conclude the contract or its performance by the controller,
 • sending commercial communications and other marketing activities.

 3. The controller does not / does not make automatic individual decisions within the meaning of Article 22 GDPR. You have given your explicit consent to such processing.

IV. Data retention period

1. The controller retains personal data

 • for the period necessary for the exercise of the rights and obligations arising from the contractual relationship between you and the controller and the exercise of claims arising from this contractual relationship (for a period of 15 years from the termination of the contractual relationship).
 • for the period until consent to the processing of personal data for marketing purposes is withdrawn, but no longer than 10 years if the personal data is processed on the basis of consent.

 2. After the expiry of the retention period, the controller shall delete the personal data.

V. Recipients of personal data (subcontractors of the controller)

1. The recipients of the personal data are the persons 

 • involved in the delivery of goods / services / the execution of payments under the contract,
 • providing services for the operation of the e-shop (Shoptet) and other services in connection with the operation of the e-shop,
 • providing marketing services.

 2. The controller does not / intends to transfer personal data to a third country (to a country outside the EU) or to an international organisation. Recipients of personal data in third countries are mailing service providers / cloud service providers. 

VI. Your rights

1. Under the conditions set out in the GDPR, you have

 • The right to access your personal data in accordance with Article 15 of the GDPR,
 • the right to rectification of your personal data pursuant to Article 16 GDPR or restriction of processing pursuant to Article 18 GDPR.
 • The right to erasure of personal data pursuant to Article 17 GDPR.
 • The right to object to processing under Article 21 GDPR; and
 • the right to data portability under Article 20 GDPR.
 • The right to withdraw consent to processing in writing or electronically to the address or email of the controller set out in Article III of these terms and conditions.

 2. You also have the right to lodge a complaint with the Data Protection Authority if you believe that your data protection rights have been violated.

VII. Terms and conditions of personal data security

1. The controller declares that it has taken all appropriate technical and organisational measures to secure personal data.

2. The controller has taken technical measures to secure data storage and storage of personal data in paper form, in particular by means of sophisticated encryption.

3. The controller declares that only persons authorised by the controller have access to the personal data.

VIII. Final provisions

1. By submitting an order from the online order form, you confirm that you are aware of the terms and conditions of data protection and that you accept them in their entirety.

2. You agree to these terms and conditions by checking the consent box via the online form. By checking the consent form, you confirm that you are aware of the privacy policy and that you accept it in its entirety.

3. The controller is entitled to change these terms and conditions. It will publish the new version of the Privacy Policy on its website and will also send you the new version of the Privacy Policy to the email address you have provided to the controller.

 

These terms and conditions will take effect on 05.04.2022.